PLANUL DE CONTURI GENERAL
Conform Ordinului nr. 3055 din 29 octombrie 2009
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

CAP. VII
FUNCŢIUNEA CONTURILOR

În acest capitol sunt prezentate conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile cuprinse în Planul de conturi general prevăzut la Capitolul IV din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene. Întrucât în Planul de conturi general sunt cuprinse şi conturi specifice consolidării, funcţiunea conturilor prezentate în continuare se referă inclusiv la acestea.
Funcţiunea conturilor prezentată în acest capitol nu este limitativă, fiind exemplificat modul de înregistrare contabilă a principalelor operaţiuni economico-financiare.
La reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economice derulate se are în vedere conţinutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, bazelor, regulilor şi politicilor contabile permise de reglementarea contabilă aplicabilă.
Prevederile cuprinse în acest capitol nu constituie bază legală pentru efectuarea operaţiunilor economico-financiare, ci numai referinţe cu privire la înregistrarea în contabilitate a acestora.

Contract All | Expand All

CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI

10. CAPITAL ŞI REZERVE

 1. Capital (în funcţie de forma juridică a persoanei juridice se va înscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.)...Citeşte
  1. Capital subscris nevărsat (P)
  2. Capital subscris vărsat (P)
  1. Patrimoniul regiei (P)
  2. Patrimoniul public (P)
 1. Prime de capital
  1. Prime de emisiune (P)
  2. Prime de fuziune/divizare (P)
  3. Prime de aport (P)
  4. Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni(P)
 2. Rezerve din reevaluare (P)
 3. Rezerve
  1. Rezerve legale(P)
  1. Rezerve statutare sau contractuale (P)
  2. Rezerve de valoare justa (P)
  3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
  1. Rezerve din diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină(A/P)
  2. Alte rezerve (P)
 4. Rezerve din conversie (A/P)...citeşte
 5. Interese care nu controlează...citeşte
  1. Interese care nu controlează - rezultatul exerciţiului financiar (A/P)
  2. Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii (A/P)
 6. Acţiuni proprii
  1. Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt (A)
  2. Acţiuni proprii deţinute pe termen lung (A)

11. REZULTATUL REPORTAT

 1. Rezultatul reportat
  1. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperată(A/P)
  2. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29(A/P)
  1. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile(A/P)
  2. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene (A/P)

12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR

 1. Profit şi pierdere (A/P)
 1. Repartizarea profitului (A)

14. CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII

 1. Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)
 1. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A)

15. PROVIZIOANE

 1. Provizioane
  1. Provizioane pentru litigii (P)
  2. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (P)
  3. Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea (P)
  4. Provizioane pentru restructurare (P)
  5. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (P)
  6. Provizioane pentru impozite (P)
  1. Alte provizioane (P)

16. ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE

 1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P)
  1. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)
  2. Împrumuturi externe din emisiuni garantate de bănci (P)
  1. Împrumuturi interne din emisiuni garantate de stat (P)
  2. Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P)
 2. Credite bancare pe termen lung
  1. Credite bancare pe termen lung (P)
  2. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă (P)
  3. Credite externe guvernamentale (P)
  4. Credite bancare externe garantate de stat (P)
  5. Credite bancare externe garantate de bănci (P)
  6. Credite de la trezoreria statului (P)
  7. Credite bancare interne garantate de stat (P)
 1. Datorii ce privesc imobilizările financiare
  1. Datorii faţă de entităţile afiliate (P)
  1. Datorii faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare (P)
 2. Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P)
 3. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate
  1. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni (P)
  2. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
  1. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate (P)
  2. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare (P)
  3. Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P)
 4. Prime privind rambursarea obligaţiunilor (A)

CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI

20. IMOBILIZARI NECORPORALE

 1. Cheltuieli de constituire (A)
 1. Cheltuieli de dezvoltare (A)
 1. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare (A)
 1. Fond comercial
  1. Fond comercial pozitiv (A)...Citeşte
  1. Fond comercial negativ (P)...Citeşte
 2. Alte imobilizări necorporale

21. IMOBILIZĂRI CORPORALE

 1. Terenuri şi amenajări de terenuri (A)
  1. Terenuri
  2. Amenajari de terenuri
 2. Construcţii (A)
 3. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii
  1. Echipamente tehnologice (masini, utilaje şi instalatii de lucru) (A)
  2. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (A)
  3. Mijloace de transport (A)
  4. Animale şi plantaţii (A)
 4. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A)

22. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE

 1. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii în curs de aprovizionare (A)
 2. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare (A)

23. IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI

 1. Imobilizări corporale în curs de execuţie (A)
 2. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)
 3. Imobilizări necorporale în curs de execuţie (A)
 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A)

26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

 1. Actiuni deţinute la entităţile afiliate (A)
 1. Interese de participare (A)
 2. Titluri puse în echivalenţă (A)...Citeşte
 3. Alte titluri imobilizate (A)
 1. Creanţe imobilizate
  1. Sume datorate de entităţile afiliate (A)
  2. Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate (A)
  3. Creanţe legate de interesele de participare (A)
  4. Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare (A)
  5. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)
  6. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)
  1. Alte creanţe imobilizate (A)
  2. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A)
 1. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
  1. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P)
  2. Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare (P)
  3. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)

28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE

 1. Amortizări privind imobilizările necorporale
  1. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
  1. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
  1. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi altor drepturi şi valori similare (P)
  1. Amortizarea fondului comercial (P)...Citeşte
  2. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)
 2. Amortizări privind imobilizările corporale
  1. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)
  2. Amortizarea construcţiilor (P)
  3. Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor (P)
  4. Amortizarea altor imobilizări corporale (P)

29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR

 1. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
  1. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
  1. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)
  1. Ajustări pentru deprecierea fondului comercial (P)...Citeşte
  2. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P)
 2. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale
  1. Ajustări pentru depreciera terenurilor şi amenajărilor de terenuri (P)
  2. Ajustări pentru depreciera construcţiilor (P)
  3. Ajustări pentru depreciera instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor (P)
  4. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P)
 1. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie
  1. Ajustări pentru deprecierea imobolizărilor corporale în curs de execuţie (P)
  1. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie (P)
 1. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor financiare
  1. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate (P)
  2. Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P)
  3. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
  4. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entităţile afiliate (P)
  5. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de interesele de participare (P)
  6. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)
  1. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate (P)

CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE

30. STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE

 1. Materii prime (A)
 2. Materiale consumabile
  1. Materiale auxiliare(A)
  2. Combustibili (A)
  3. Materiale pentru ambalat (A)
  4. Piese de schimb (A)
  5. Seminte şi materiale de plantat (A)
  6. Furaje (A)
  1. Alte materiale consumabile (A)
 3. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)
 1. Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (A)

32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE

 1. Materii prime în curs de aprovizionare (A)
 2. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A)
 3. Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare (A)
 1. Animale în curs de aprovizionare (A)
 2. Mărfuri în curs de aprovizionare (A)
 3. Ambalaje în curs de aprovizionare (A)

33. PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE

 1. Produse în curs de execuţie (A)
 2. Servicii în curs de execuţie (A)

34. PRODUSE

 1. Semifabricate (A)
 1. Produse finite (A)
 2. Produse reziduale (A)
 1. Diferenţe de preţ la produse (A/P)

35. STOCURI AFLATE LA TERŢI

 1. Materii şi materiale aflate la terţi (A)
 1. Produse aflate la terţi (A)
 1. Animale aflate la terţi (A)
 2. Mărfuri aflate la terţi (A)
 3. Ambalaje aflate la terţi (A)

36. ANIMALE

 1. Animale şi păsări (A)
 1. Diferenţe de preţ la animale şi păsări (A/P)

37. MĂRFURI

 1. Mărfuri (A)
 1. Diferenţe de preţ la mărfuri (A/P)

38. AMBALAJE

 1. Ambalaje (A)
 1. Diferenţe de preţ la ambalaje (A/P)

39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE

 1. Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (P)
 2. Ajustări pentru deprecierea materialelor
  1. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
  2. Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)
 3. Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie (P)
 4. Ajustări pentru deprecierea produselor
  1. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor (P)
  1. Ajustări pentru deprecierea produselor finite (P)
  2. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale (P)
 5. Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi
  1. Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi (P)
  2. Ajustări pentru depreciera semifabricatelor aflate la terţi (P)
  3. Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi (P)
  4. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi (P)
  1. Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terţi (P)
  2. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi (P)
  3. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi (P)
 6. Ajustări pentru deprecierea animalelor (P)
 7. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (P)
 8. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor (P)

CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI

40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE

 1. Furnizori (P)
 1. Efecte de plătit (P)
 2. Furnizori de imobilizări (P)
 3. Efecte de plătit pentru imobilizări (P)
 1. Furnizori - facturi nesosite (P)
 2. Furnizori - debitori
  1. Furnizori-debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)
  2. Furnizori-debitori pentru prestări de servicii (A)

41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE

 1. Clienţi
  1. Clienţi (A)
  1. Clienţi incerţi sau în litigiu (A)
 1. Efecte de primit de la clienţi (A)
 1. Clienţi - facturi de întocmit (A)
 2. Clienţi - creditori (P)

42. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE

 1. Personal - salarii datorate (P)
 1. Personal - ajutoare materiale datorate (P)
 2. Prime reprezentând participarea personalului la profit (P)...Citeşte
 3. Avansuri acordate personalului (A)
 4. Drepturi de personal neridicate (P)
 5. Reţineri din salarii datorate terţilor (P)
 6. Alte datorii şi creanţe în legatură cu personalul
  1. Alte datorii în legatură cu personalul (P)
  2. Alte creanţe în legatură cu personalul (A)

43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE

 1. Asigurări sociale
  1. Contributia unităţii la asigurările sociale (P)
  2. Contributia personalului la asigurările sociale (P)
  3. Contributia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P)
  4. Contributia angajatilor pentru asigurările sociale de sănătate (P)
 1. Ajutor de şomaj
  1. Contributia unităţii la fondul de şomaj (P)
  2. Contributia personalului la fondul de şomaj (P)
 1. Alte datorii şi creanţe sociale
  1. Alte datorii sociale (P)
  2. Alte creanţe sociale (A)

44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE

 1. Impozitul pe profit/venit
  1. Impozitul pe profit (P)
  1. Impozitul pe venit (P)...Citeşte
 2. Taxa pe valoarea adăugată
  1. T.V.A. de plată (P)
  2. T.V.A. de recuperat (A)
  1. T.V.A. deductibilă (A)
  2. T.V.A. colectată (P)
  3. T.V.A. neexigibilă (A/P)
 1. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
 2. Subvenţii
  1. Subvenţii guvernamentale (A)
  2. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A)
  1. Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A)
 3. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P)
 4. Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (P)
 5. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului
  1. Alte datorii faţă de bugetul statului (P)
  2. Alte creanţe privind bugetul statului (A)

45. GRUP ŞI ASOCIAŢI

 1. Decontări între entităţile afiliate
  1. Decontări între entităţile afiliate (A/P)
  1. Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate (A/P)
 1. Decontări privind interesele de participare
  1. Decontări privind interesele de participare (A/P)
  1. Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare (A/P)
 1. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor
  1. Acţionari/asociaţi - conturi curente (P)
  1. Acţionari/asociaţi - dobânzi la conturi curente (P)
 2. Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P)
 3. Dividende de plată (P)
 4. Decontări din operaţii în participaţie
  1. Decontări din operaţii în participaţie-pasiv (P)
  2. Decontări din operaţii în participaţie-activ (A)

46. DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI

 1. Debitori diverşi (A)
 2. Creditori diverşi (P)

47. CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE

 1. Cheltuieli înregistrate în avans (A)
 2. Venituri înregistrate în avans (P)
 3. Decontări din operaţii în curs de clarificare (A/P)
 1. Subvenţii pentru investiţii
  1. Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P)
  2. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)
  3. Donaţii pentru investiţii (P)
  4. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)
  1. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)

48. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII

 1. Decontări între unitate şi subunităţi (A/P)
 2. Decontări între subunităţi (A/P)

49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR

 1. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi (P)
 1. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (P)
 2. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi (P)

CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE

50. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A)
 1. Obligaţiuni emise şi răscumparate (A)
 2. Obligaţiuni (A)
 1. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate
  1. Alte titluri de plasament (A)
  1. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A)
 1. Vărsăminte de efectuat pentru investiţii pe termen scurt
  1. Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P)
  2. Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt (P)

51. CONTURI LA BĂNCI

 1. Valori de încasat
  1. Cecuri de încasat (A)
  2. Efecte de încasat (A)
  3. Efecte remise spre scontare (A)
 2. Conturi curente la bănci În debit | În credit
  1. Conturi la bănci în lei (A)
  1. Conturi la bănci în valută (A)
  2. Sume în curs de decontare (A)
 1. Dobânzi
  1. Dobânzi de plătit (P)
  2. Dobânzi de încasat (A)
 2. Credite bancare pe termen scurt
  1. Credite bancare pe termen scurt (P)
  2. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă (P)
  3. Credite externe guvernamentale (P)
  4. Credite externe garantate de stat (P)
  5. Credite externe garantate de bănci (P)
  6. Credite de la trezoreria statului (P)
  7. Credite interne garantate de stat (P)
  8. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)

53. CASA

 1. Casa
  1. Casa în lei (A)
  1. Casa în valută (A)
 2. Alte valori
  1. Timbre fiscale şi poştale (A)
  2. Bilete de tratament şi odihnă (A)
  3. Tichete şi bilete de calatorie (A)
  1. Alte valori (A)

54. ACREDITIVE

 1. Acreditive
  1. Acreditive în lei (A)
  2. Acreditive în valută (A)
 2. Avansuri de trezorerie (A)...Citeşte

58. VIRAMENTE INTERNE

 1. Viramente interne (A/P)

59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

 1. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate (P)
 1. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumparate (P)
 2. Provizioane pentru deprecierea obligaţiunilor
 1. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii financiare şi creanţe asimilate (P)

CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

 1. Cheltuieli cu materiile prime
 2. Cheltuieli cu materialele consumabile
  1. Cheltuieli cu materialele auxiliare
  2. Cheltuieli privind combustibilul
  3. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
  4. Cheltuieli privind piesele de schimb
  5. Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat
  6. Cheltuieli privind furajele
  1. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
 3. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
 4. Cheltuieli privind materialele nestocate
 5. Cheltuieli privind energia şi apa
 6. Cheltuieli privind animalele şi păsările
 7. Cheltuieli privind mărfurile
 8. Cheltuieli privind ambalajele
 9. Reduceri comerciale primite

61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI

 1. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
 2. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile
 3. Cheltuieli cu primele de asigurare
 4. Cheltuieli cu studiile şi cercetările

62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI

 1. Cheltuieli cu colaboratorii
 2. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
 3. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
 4. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal
 5. Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
 6. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
 7. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
 8. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi

63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE

 1. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

64. CHELTUIELI CU PERSONALUL

 1. Cheltuieli cu salariile personalului
 2. Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor
 3. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit
 4. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii
 5. Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
  1. Contribuţia unităţii la asigurările sociale
  2. Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj
  3. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
  1. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială

65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

 1. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător
 1. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi
 1. Alte cheltuieli de exploatare
  1. Despăgubiri, amenzi şi penalităţi
  2. Donaţii şi subvenţii acordate
  3. Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital
  4. Alte cheltuieli de exploatare

66. CHELTUIELI FINANCIARE

 1. Pierderi din creanţe legate de participaţii
 2. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate
  1. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate
  2. Pierderi privind investiţiile financiare pe termen scurt cedate
 3. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
 4. Cheltuieli privind dobânzile
 5. Cheltuieli privind sconturile acordate
 6. Alte cheltuieli financiare

67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

 1. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare

68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE ŞI PIERDERE DE VALOARE

 1. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere
  1. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor
  2. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
  3. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor
  4. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante
 1. Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare
  1. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
  2. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante
  1. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor

69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE

 1. Cheltuieli cu impozitul pe profit
 1. Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus ...Citeşte

CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

70. CIFRA DE AFACERI NETĂ

 1. Venituri din vânzarea produselor finite
 2. Venituri din vânzarea semifabricatelor
 3. Venituri din vânzarea produselor reziduale
 4. Venituri din servicii prestate
 5. Venituri din studii şi cercetări
 6. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
 7. Venituri din vânzarea mărfurilor
 8. Venituri din activităţi diverse
 9. Reduceri comerciale acordate

71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUţIER

 1. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
 2. Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie

72. VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI

 1. Venituri din producţia de imobilizări necorporale
 2. Venituri din producţia de imobilizări corporale

74. VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE

 1. Venituri din subvenţii de exploatare
  1. Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri...Citeşte
  2. Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile
  3. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
  4. Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului
  5. Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţie socială
  6. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
  7. Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
  8. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată

75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

 1. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi
 1. Alte venituri din exploatare
  1. Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi
  2. Venituri din donatii primite
  3. Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital
  4. Venituri din subvenţii pentru investiţii
  1. Alte venituri din exploatare

76. VENITURI FINANCIARE

 1. Venituri din imobilizări financiare
  1. Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate
  1. Venituri din interese de participare
 2. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt
 3. Venituri din creanţe imobilizate
 4. Venituri din imobilizări financiare cedate
  1. Venituri din imobilizări financiare cedate
  2. Câştiguri din investiţii financiare pe termen scurt cedate
 5. Venituri din diferenţe de curs valutar
 6. Venituri din dobânzi
 7. Venituri din sconturi obţinute
 8. Alte venituri financiare

77. VENITURI EXTRAORDINARE

 1. Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare

78. VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

 1. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare
  1. Venituri din provizioane
  2. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor
  3. Venituri din ajustă pentru deprecierea activelor circulante
  4. Venituri din fondul comercial negativ...Citeşte
 1. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare
  1. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
  2. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante

CLASA 8 - CONTURI SPECIALE

80. CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI

Din clasa 8 "Conturi speciale" fac parte două grupe de conturi: grupa 80 "Conturi în afara bilanţului" şi grupa 89 "Bilanţ". Pentru grupa 80 "Conturi în afara bilanţului" se foloseşte metoda de înregistrare în partidă simplă, conform căreia înregistrările se fac în debitul şi creditul unui singur cont, fără folosirea de conturi corespondente. Conturile din grupa 89 "Bilanţ" funcţionează în partidă dublă, intrând în corespondenţă cu conturile de activ şi de pasiv.

 1. Angajamente acordate
  1. Giruri şi garanţii acordate
  1. Alte angajamente acordate
 2. Angajamente primite
  1. Giruri şi garanţii primite
  1. Alte angajamente primite
 3. Alte conturi în afara bilanţului
  1. Imobilizări corporale luate cu chirie
  2. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
  3. Valori materiale primite în păstrare sau custodie
  4. Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare
  5. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă
  6. Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate
  7. Efecte scontate neajunse la scadenţă
  8. Bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie
  9. Alte valori în afara bilanţului
 4. Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
  1. Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
 5. Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă
  1. Dobânzi de plătit
  2. Dobânzi de încasat...Citeşte
 6. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră
 7. Active contingente
 8. Datorii contingente

89. BILANŢ

 1. Bilanţ de deschidere
 2. Bilanţ de închidere

CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE

90. Decontări interne

Pentru organizarea contabilităţii de gestiune, folosirea conturilor din această clasă este opţională.

 1. Decontări interne privind cheltuielile
 2. Decontări interne privind producţia obţinută
 3. Decontări interne privind diferenţele de preţ

92. Conturi de calculaţie

 1. Cheltuielile activităţii de bază
 2. Cheltuielile activităţilor auxiliare
 3. Cheltuieli indirecte de producţie
 4. Cheltuieli generale de administraţie
 5. Cheltuieli de desfacere

93. Costul producţiei

 1. Costul producţiei obţinute
 1. Costul producţiei în curs de execuţie