Constituţia României din 29 Martie 1923

"Caracterul fără inteligenţă poate mult, dar inteligenţa fără caracter nu valorează nimic. (Cicero)"

CONSTITUŢIA ROMÂNIEI 29 martie 1923

CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 282 din 29 martie 1923
Data intrării în vigoare : 29/03/1923


TITLUL I
DESPRE TERITORIUL ROMÂNIEI

ART. 1

Regatul României este un Stat naţional unitar şi indivizibil.

ART. 2

Teritoriul României este nealienabil. Hotarele Statului nu pot fi schimbate sau rectificate decât în virtutea unei legi.

ART. 3

Teritoriul României nu se poate coloniza cu populatiuni de ginta străină.

ART. 4

Teritoriul României din punct de vedere administrativ se împarte în judeţe, judeţele în comune.
Numărul, întinderea şi subdiviziunile lor teritoriale se vor stabili după formele prevăzute în legile de organizare administrativă.

TITLUL II
DESPRE DREPTURILE ROMANILOR

ART. 5

Romanii, fără deosebire de origina etnică, de limba sau de religie, se bucura de libertatea conştiinţei, de libertatea învăţământului, de libertatea presei, de libertatea întrunirilor, de libertatea de asociaţie şi de toate libertăţile şi drepturile stabilite prin legi.

ART. 6

Constitutiunea de fata şi celelalte legi relative la drepturile politice determina cari sunt, osebit de calitatea de Roman, condiţiunile necesare pentru exercitarea acestor drepturi.
Legi speciale, votate cu majoritate de doua treimi, vor determina condiţiunile sub cari femeile pot avea exerciţiul drepturilor politice. Drepturile civile ale femeilor se vor stabili pe baza deplinei egalitati a celor doua sexe.

ART. 7

Deosebirea de credinţe religioase şi confesiuni, de origina etnică şi de limba, nu constituie în România o piedica spre a dobândi drepturile civile şi politice şi a le exercita.
Numai naturalizarea aseamana pe străin cu Romanul pentru exercitarea drepturilor politice.
Naturalizarea se acorda în mod individual de Consiliul de Miniştri, în urma constatării unei comisiuni compusa din: primul-preşedinte şi preşedinţii Curţii de apel din Capitala Tarii, ca solicitantul îndeplineşte condiţiunile legale. O lege specială va determina condiţiunile şi procedura prin care străinii dobândesc naturalizarea.
Naturalizarea nu are efect retroactiv. Sotia şi copiii minori profita, în condiţiunile prevăzute de lege, de naturalizarea soţului sau tatălui.

ART. 8

Nu se admite în Stat nici o deosebire de naştere sau de clase sociale. Toţi Romanii, fără deosebire de origina etnică, de limba sau de religie sunt egali înaintea legii şi datori a contribui fără osebire la dările şi sarcinile publice.
Numai ei sunt admisibili în funcţiunile şi demnităţile publice, civile şi militare.
Legile speciale vor determina Statutul funcţionarilor publici. Străinii nu pot fi admişi în funcţiunile publice decât în cazuri excepţionale şi anume statornicite de legi.

ART. 9

Toţi străinii aflatori pe pământul României se bucura de protectiunea data de legi persoanelor şi averilor în genere.

ART. 10

Toate privilegiile de orice natura, scutirile şi monopolurile de clasa sunt oprite pentru totdeauna în Statul Roman.
Titlurile de noblete sunt şi rămân neadmise în Statul Roman.
Decoratiunile străine se vor purta de Romani numai cu autorizarea Regelui.

ART. 11

Libertatea individuală este garantată.
Nimeni nu poate fi urmărit sau percheziţionat, decât în cazurile şi după formele prevăzute în legi.
Nimeni nu poate fi deţinut sau arestat, decât în puterea unui mandat judecătoresc motivat, care trebuie sa-i fie comunicat în momentul arestării sau cel mai târziu în 24 ore după deţinere sau arestare.
În caz de vina vădită, deţinerea sau arestarea se poate face imediat, iar mandatul se va emite în 24 ore şi i se va comunica conform alineatului precedent.

ART. 12

Nimeni nu poate fi sustras în contra voinţei sale de la judecătorii ce-i da legea.

ART. 13

Domiciliul este neviolabil.
Nici o vizitare a domiciliului nu se poate face decât de autorităţile competinte, în cazurile anume prevăzute de lege şi potrivit formelor de ea prescrise.

ART. 14

Nici o pedeapsa nu poate fi înfiinţată, nici aplicată decât în puterea unei legi.

ART. 15

Nici o lege nu poate infiinta pedeapsa confiscării averilor.

ART. 16

Pedeapsa cu moarte nu se va putea reinfiinta afară de cazurile prevăzute în codul penal militar în timp de război.

ART. 17

Proprietatea de orice natura precum şi creanţele asupra Statului sunt garantate.
Autoritatea publica, pe baza unei legi, este în drept a se folosi, în scop de lucrări de interes obştesc, de subsolul oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţiunea de a desdauna pagubele aduse suprafeţei clădirilor şi lucrărilor existente. În lipsa de învoiala despăgubirea se va fixa de justiţie.
Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauza de utilitate publica şi după o dreapta şi prealabilă despăgubire stabilită de justiţie.
O lege specială va determina cazurile de utilitate publica, procedura şi modul exproprierii.
În afară de expropriere pentru căile de comunicaţie, salubritate publica, apărarea tarii şi lucrări de interes militar, cultural şi acele impuse de interesele generale directe ale Statului şi administraţiilor publice, celelalte cazuri de utilitate publica vor trebui sa fie stabilite prin legi votate cu majoritate de doua treimi.
Legile existente privitoare la alinierea şi lărgirea stradelor de prin comune precum şi la malurile apelor ce curg prin sau pe lângă ele rămân în vigoare în tot cuprinsul Regatului.

ART. 18

Numai Romanii şi cei naturalizati romani pot dobândi cu orice titlu şi deţine imobile rurale în România. Străinii vor avea drept numai la valoarea acestor imobile.

ART. 19

Zăcămintele miniere precum şi bogăţiile de orice natură ale subsolului sunt proprietatea Statului. Se exceptează masele de roci comune, carierele de materiale de construcţie şi depozitele de turba, fără prejudiciul drepturilor dobândite de Stat pe baza legilor anterioare.
O lege specială a minelor va determina normele şi condiţiunile de punere în valoare a acestor bunuri, va fixa redeventa proprietarului suprafeţei şi va arata tot de odată putinta şi măsura în care aceştia vor participa la exploatarea acestor bogatii.
Se va ţine seama de drepturile câştigate, întrucât ele corespund unei valorificari a subsolului şi după distincţiunile ce se vor face în legea specială.
Concesiunile miniere de exploatare, instituite sau date, conform legilor azi în vigoare, se vor respecta pe durata pentru care s-au acordat, iar exploatările miniere existente făcute de proprietari numai cat timp le vor exploata. Nu se vor putea face concesiuni perpetue.
Toate concesiunile şi exploatările prevăzute în alineatul precedent vor trebui însă sa se conformeze regulelor ce se vor stabili prin lege, care va prevedea şi maximum de durata al acelor concesiuni şi exploatări şi care nu va trece de cincizeci ani de la promulgarea acestei Constitutiuni.

ART. 20

Căile de comunicaţie, spaţiul atmosferic şi apele navigabile şi flotabile sunt de domeniul public.
Sunt bunuri publice apele ce pot produce forta motrice şi acele ce pot fi folosite în interes obştesc.
Drepturile câştigate se vor respecta sau se vor rascumpara prin expropriere pentru caz de utilitate publica, după o dreapta şi prealabilă despăgubire. Legi speciale vor determina limita în care toate drepturile de mai sus vor putea fi lăsate în folosinta proprietarilor, modalităţile exploatării, precum şi despăgubirile cuvenite pentru utilizarea suprafeţei şi pentru instalaţiile în fiinta.

ART. 21

Toţi factorii productiunii se bucura de o egala ocrotire.
Statul poate interveni, prin legi, în raporturile dintre aceşti factori pentru a preveni conflicte economice sau sociale.
Libertatea muncii va fi apărată.
Legea va regula asigurarea socială a muncitorilor, în caz de boala, accidente şi altele.

ART. 22

Libertatea conştiinţei este absolută.
Statul garantează tuturor cultelor o deopotrivă libertate şi protectiune, întrucât exerciţiul lor nu aduce o atingere ordinei publice, bunelor moravuri şi legilor de organizare ale Statului.
Biserica creştină ortodoxa şi cea greco-catolica sunt biserici româneşti.
Biserica ortodoxa romana fiind religia marei majorităţi a Romanilor este biserica dominanta în Statul roman; iar cea greco-catolica are intaietatea fata de celelalte culte.
Biserica ortodoxa romana este şi rămâne neatarnata de orice chiriarchie străină, pastrandu-şi însă unitatea cu Biserica ecumenica a Rasaritului în privinta dogmelor.
În tot regatul României Biserica creştină ortodoxa va avea o organizaţie unitară cu participarea tuturor elementelor ei constitutive, clerici şi mireni.
O lege specială va statornici principiile fundamentale ale acestei organizaţii unitare, precum şi modalitatea după care Biserica îşi va regulamenta, conduce şi administra, prin organele sale proprii şi sub controlul Statului, chestiunile sale religioase, culturale, fundationale şi epitropesti.
Chestiunile spirituale şi canonice ale Bisericei ortodoxe romane se vor regula de o singura autoritate sinodala centrala.
Mitropolitii şi episcopii bisericei ortodoxe romane se vor alege potrivit unei singure legi speciale.
Raporturile dintre diferitele culte şi Stat se vor stabili prin lege.

ART. 23

Actele stării civile sunt de atributia legii civile.
Întocmirea acestor acte va trebui sa preceada totdeauna binecuvantarea religioasă.

ART. 24

Învăţământul este liber în condiţiunile stabilite prin legile speciale şi întrucât nu va fi contrar bunelor moravuri şi ordinei publice.
Învăţământul primar este obligator. În şcolile Statului acest învăţământ se va da gratuit.
Statul, judeţele şi comunele vor da ajutoare şi înlesniri elevilor lipsiţi de mijloace, în toate gradele învăţământului, în măsura şi modalităţile prevăzute de lege.

ART. 25

Constitutiunea garantează tuturor libertatea de a comunica şi publica ideile şi opiniunile lor prin grai, prin scris şi prin presa, fiecare fiind răspunzător de abuzul acestor libertăţi în cazurile determinate prin codicele penal, care nici într-un caz nu va putea restrânge dreptul în sine.
Nici o lege exceptionala nu se va putea infiinta în aceasta materie.
Nici cenzura, nici o alta măsura preventivă pentru aparitiunea, vindecarea sau distribuţiunea oricărei publicaţiuni nu se va putea infiinta.
Nu este nevoie de autorizaţiunea prealabilă a nici unei autorităţi pentru aparitiunea oricărei publicaţiuni.
Nici o cauţiune nu se va cere de la ziarişti, scriitori, editori, tipografi şi litografi.
Presa nu va fi pusă nici odată sub regimul avertismentelor.
Nici un ziar sau publicaţiune nu va putea fi suspendat sau suprimat.
Orice publicaţiune periodică de orice natura va trebui sa aibă un director răspunzător, iar în absenta acestuia, un redactor răspunzător. Directorul sau redactorul vor trebui sa se bucure de drepturile civile şi politice. Numele directorului şi numele redactorului vor figura vizibil şi permanent în fruntea publicaţiunii.
Înainte de aparitiunea publicaţiunii periodice, proprietarul ei e obligat a declara şi înscrie numele sau la tribunalul de comerţ.
Sancţiunile acestor dispoziţiuni se vor prevedea prin legi speciale.

ART. 26

În ce priveşte publicaţiunile neperiodice, răspunzător de scrierile sale este autorul, în lipsa acestuia editorul; patronul tipografiei răspunde când autorul şi editorul nu au fost descoperiţi.
La publicaţiunile periodice responsabilitatea o au: autorul, directorul sau redactorul în ordinea enumerării.
Proprietarul în toate cazurile este solidar răspunzător de plata despăgubirilor civile.
Delictele de presa se judeca de jurati, afară de cazurile aci statornicite, cari se vor judeca de tribunalele ordinare, potrivit dreptului comun:

 1. Delictele ce s-ar comite impotriva Suveranilor Tarii, Principelui Moştenitor, membrilor Familiei Regale şi Dinastiei, Sefilor Statelor Străine şi reprezentanţilor lor;
 2. Indemnurile directe la omor şi rebeliune, în cazurile când nu au fost urmate de execuţiune;
 3. Calomniile, injuriile, difamatiile aduse particularilor sau funcţionarilor publici oricari ar fi, atinsi în viata lor particulară sau în cinstea lor personală.
Arestul preventiv în materie de presa este interzis.

ART. 27

Secretul scrisorilor, telegramelor şi al convorbirilor telefonice este neviolabil.
O lege specială va stabili cazurile în cari justiţia în interesul instrucţiunii penale, va putea face exceptiune la dispoziţiunea de fata.
Aceeaşi lege va determina responsabilitatea agenţilor Statului şi a particularilor pentru violarea secretului scrisorilor, telegramelor şi convorbirilor telefonice.

ART. 28

Romanii, fără deosebire de origina etnică, de limba sau de religie, au dreptul de a se aduna pasnici şi fără arme, conformându-se legilor cari regulează exercitarea acestui drept, pentru a trata tot felul de chestiuni; întru aceasta nu este trebuinta de autorizare prealabilă.
Întrunirile sub cerul liber sunt permise, afară de pieţele şi căile publice.
Întrunirile, procesiunile şi manifestatiile pe căile şi pieţele publice sunt supuse legilor poliţieneşti.

ART. 29

Romanii, fără deosebire de origina etnică, de limba sau de religie, au dreptul a se asocia, conformându-se legilor cari regulează exerciţiul acestui drept.
Dreptul de libera asociaţiune nu implica în sine dreptul de a crea persoane juridice.
Condiţiunile în cari se acorda personalitatea juridică se vor stabili prin o lege specială.

ART. 30

Fiecare are dreptul de a se adresa la autorităţile publice prin petitiuni subscrise de către una sau mai multe persoane, neputând însă petitiona decât în numele subscrisilor.
Numai autorităţile constituite au dreptul de a adresa petitiuni în nume colectiv.

ART. 31

Nici o autorizare prealabilă nu este necesară pentru a se exercita urmăriri contra funcţionarilor publici pentru faptele administraţiunii lor de părţile vătămate, rămânând însă neatinse regulile speciale statornicite în privinta ministrilor.
Cazurile şi modul urmăririi se vor regula prin anume lege.
Dispoziţiuni speciale în codicele penal vor determina penalităţile prepuitorilor.

ART. 32

Nici un Roman, fără autorizarea guvernului, nu poate intra în serviciul unui Stat străin, fără ca însuş prin aceasta sa-şi piardă cetăţenia. Extrădarea refugiatilor politici este oprită.

TITLUL III
DESPRE PUTERILE STATULUI

ART. 33


Toate puterile Statului emana de la natiune, care nu le poate exercita decât numai prin delegaţiune şi după principiile şi regulile aşezate în Constitutiunea de fata.

ART. 34

Puterea legislativă se exercita colectiv de către Rege şi Reprezentatiunea nationala.
Reprezentatiunea nationala se împarte în doua Adunări: Senatul şi Adunarea deputaţilor.
Orice lege cere învoirea a cator trele ramuri ale puterii legiuitoare.
Nici o lege nu poate fi supusă sancţiunii regale decât după ce se va fi discutat şi votat liber de majoritatea ambelor Adunări.

ART. 35

Iniţiativa legilor este dată fiecăreia din cele trei ramuri ale puterii legislative.
Totuşi orice lege relativă la veniturile şi cheltuielile Statului sau la contingentul armatei trebuie sa fie votată mai intaiu de Adunarea deputaţilor.

ART. 36

Interpretatiunea legilor cu drept de autoritate se face numai de puterea legiuitoare.

ART. 37

Promulgarea legilor, votate de ambele Adunări, se va face prin îngrijirea ministerului justiţiei, care va păstra unul din originalele legilor votate, iar al doilea original se păstrează de Arhivele Statului.
Ministrul justiţiei este şi pastratorul marelui Sigiliu al Statului.
În fiecare an ministerul justiţiei va publica colectiunea legilor şi regulamentelor, în care legile vor fi inserate purtând numărul de ordine după data promulgării.

ART. 38

Nici o lege, nici un regulament de administraţiune generală, judeteana sau comunală nu pot fi îndatoritoare decât după ce se publica în chipul hotărât de lege.

ART. 39

Puterea executivă este încredinţată Regelui, care o exercita în modul regulat prin Constitutiune.

ART. 40

Puterea judecătorească se exercita de organele ei.
Hotărîrile lor se pronunţa în virtutea legii şi se executa în numele Regelui.

ART. 41

Interesele exclusiv judeţene sau comunale se regulează de către consiliile judeţene sau comunale după principiile aşezate prin Constitutiune şi prin legi speciale.

CAP. 1
Despre reprezentarea naţională

ART. 42

Membrii Adunărilor reprezintă naţiunea.

ART. 43

Şedinţele Adunărilor sunt publice.
Regulamentele lor fixează cazurile şi modul în cari aceste şedinţe pot fi declarate secrete.

ART. 44

Fiecare din Adunări verifică titlurile membrilor săi şi judecă contestaţiunile ce se ridică în această privinţă.
Nici o alegere nu poate fi invalidata decât cu doua treimi din numărul membrilor prezenţi.

ART. 45

Nimeni nu poate fi totdeodată membru al uneia şi al celeilalte Adunări.

ART. 46

Deputaţii şi senatorii numiţi de puterea executivă într-o funcţiune salariata, pe care o primesc, pierd de plin drept mandatul lor de reprezentanţi ai naţiunii.
Aceasta dispoziţiune nu se aplica ministrilor şi subsecretarilor de Stat. Legea electorală determina incompatibilităţile.

ART. 47

La începutul fiecărei legislaturi şi a fiecărei sesiuni ordinare, Adunarea deputaţilor şi Senatul aleg din sanul lor pe preşedintele, vice-preşedinţii şi membrii birourilor, potrivit regulamentelor interioare.

ART. 48

Orice hotărîre se ia cu majoritate absolută a voturilor, afară de cazurile când prin Constitutiune, legi sau regulamentele Corpurilor legiuitoare se cere un număr superior de voturi.
În caz de paritate a voturilor, propunerea în deliberare este respinsă. Adunările ţin şedinţe cu jumătate plus unul din numărul membrilor înscrişi în apelul nominal.

ART. 49

Voturile se dau prin ridicare şi şedere, prin viu grai sau prin scrutin secret.
Un proiect de lege nu poate fi adoptat decât după ce s-a votat articol cu articol.

ART. 50

Fiecare din Adunări are dreptul de ancheta.

ART. 51

Adunările au dreptul de a amenda şi de a despărţi în mai multe părţi articolele şi amendamentele propuse.

ART. 52

Fiecare membru al Adunărilor are dreptul a adresa ministrilor interpelări, la care aceştia sunt obligaţi a răspunde în termenul prevăzut de regulament.

ART. 53

Oricine ale dreptul a adresa petitiuni Adunărilor prin mijlocirea biuroului sau a unuia din membrii săi.
Fiecare din Adunări are dreptul de a trimite ministrilor petitiunile ce-i sunt adresate. Miniştrii sunt datori a da explicaţiuni asupra cuprinderii lor ori de câte ori Adunarea o cere.

ART. 54

Nici unul din membrii uneia sau celeilalte Adunări nu poate fi urmărit sau prigonit pentru opiniunile şi voturile emise de dânsul în cursul exerciţiului mandatului sau.

ART. 55

Nici un membru al uneia sau celeilalte Adunări nu poate, în timpul sesiunii, să fie nici urmărit, nici arestat în materie de represiune, decât cu autorizarea Adunării din care face parte, afară de cazul de flagrant delict.
Dacă a fost arestat preventiv sau urmărit în timpul când sesiunea era închisă, urmărirea sau arestarea trebuiesc supuse aprobării Adunării din care face parte, îndată după deschiderea sesiunii Corpurilor legiuitoare.
Detenţiunea sau urmărirea unui membru al uneia sau celeilalte Adunări este suspendată în tot timpul sesiunii, dacă Adunarea o cere.

ART. 56

Fiecare Adunare determina, prin regulamentul sau, modul după care ea îşi exercita atribuţiunile.

ART. 57

Fiecare din Adunări deliberează şi ia hotărîri separat afară de cazurile anume specificate în Constitutiunea de fata.

ART. 58

Orice întrunire a unuia din Corpurile legiuitoare în afară de timpul sesiunii celuilalt este nulă de drept.

ART. 59

Fiecare din ambele Adunări are dreptul exclusiv de a exercita propria sa poliţie prin preşedintele ei, care singur, după icirc;ncuviinţarea Adunării, poate da ordin gardei de serviciu.

ART. 60

Nici o putere armata nu se poate pune la uşile sau în jurul uneia sau alteia din Adunări fără învoirea ei.

ART. 61

Legea electorală stabileşte toate condiţiunile cerute pentru a fi alegator la Adunarea deputaţilor şi la Senat, incapacităţile şi nedemnitatile precum şi procedura electorală.

ART. 62

Membrii ambelor Corpuri legiuitoare sunt aleşi pentru patru ani.

ART. 63

Diurnele deputaţilor şi senatorilor se stabilesc prin lege.

SECŢIUNEA I
Despre Adunarea deputaţilor

ART. 64

Adunarea deputaţilor se compune din deputaţi aleşi de cetăţenii Români majori, prin vot universal, egal, direct, obligator şi secret pe baza reprezentării minorităţii.

ART. 65

Alegerea deputaţilor se face pe circumscripţii electorale. Circumscripţia electorală nu poate fi mai mare decât un judeţ.
Legea electorală stabileşte numărul deputaţilor de ales în fiecare circumscripţie proporţional cu populaţia.

ART. 66

Spre a fi eligibil la Adunarea deputaţilor se cere:

 1. A fi cetăţean român;
 2. A avea exerciţiul drepturilor civile şi politice;
 3. A avea vârsta de douăzeci şi cinci ani împliniţi;
 4. A avea domiciliul în România.

Legea electorală va determina incapacităţile.

SECŢIUNEA II
Despre Senat

ART. 67

Senatul se compune din senatori aleşi şi din senatori de drept.

ART. 68

Toţi cetăţenii Romani de la varsta de 40 ani împliniţi aleg, pe circumscripţii electorale cari nu pot fi mai mari decât judeţul, prin vot obligator, egal, direct şi secret, un număr de senatori.
Numărul senatorilor de ales în fiecare circumscripţie, care nu poate fi mai mare decât un judeţ, se stabileşte de legea electorală, proporţional cu populaţia.

ART. 69

Membrii aleşi în consiliile judeţene şi membrii aleşi în consiliile comunale urbane şi rurale, intruniti într-un singur colegiu, aleg, prin vot obligator, egal, direct şi secret, câte un senator de fiecare judeţ.

ART. 70

Membrii camerelor de comerţ, de industrie, de munca şi de agricultura, intruniti în colegii separate, aleg din sanul lor câte un senator de fiecare categorie şi pentru fiecare circumscripţie electorală. Aceste circumscripţii electorale speciale se fixează de legea electorală, numărul lor neputând fi mai mare de şase.

ART. 71

Fiecare universitate alege, din sanul sau, prin votul profesorilor săi, câte un senator.

ART. 72

Sunt de drept membri ai Senatului, în virtutea Înaltei lor situatiuni în Stat şi Biserica:

 1. Moştenitorul Tronului de la varsta de 18 ani împliniţi; el însă nu va avea vot deliberativ decât la varsta de 25 ani împliniţi;
 2. Mitropoliţii ţării;
 3. Episcopii eparhioti ai Bisericilor ortodoxe romane şi greco-catolice, întru cat vor fi aleşi conform legilor tarii;
 4. Capii confesiunilor recunoscute de Stat, câte unul de fiecare confesiune, întru cat sunt aleşi sau numiţi conform legilor tarii şi reprezintă un număr de peste 200.000 credinciosi; precum şi reprezentantul superior religios al musulmanilor din Regat;
 5. Preşedintele Academiei Romane.

 6. Mandatul acestor senatori încetează odată cu calitatea sau demnitatea care le atribuie dreptul.

ART. 73

Devin senatori de drept:

 1. Foştii Presedinti de Consiliu, întru cat vor avea o vechime de patru ani ca Presedinti de Consiliu titulari, şi foştii Miniştri având o vechime de cel puţin şase ani într-una sau mai multe guvernari;
 2. Foştii Presedinti ai Corpurilor Legiuitoare cari vor fi exercitat aceasta demnitate cel puţin în cursul a opt sesiuni ordinare;
 3. Foştii Senatori şi Deputaţi aleşi în cel puţin zece legislaturi independent de durata lor;
 4. Foştii Primi-Presedinti ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care au ocupat aceasta funcţiune sau pe aceea de Preşedinte la Casaţie cinci ani;
 5. Generalii de rezerva şi în retragere:
  1. Cari vor fi exercitat comanda unei armate în fata inamicului, ca titulari, cel puţin 3 luni.
  2. Cari au îndeplinit funcţiunea de Şef al marelui Stat-Major, sau de inspector general de armata (comandant de armata), în timp de pace, cel puţin patru ani.
   Numărul celor din categoria a doua nu va fi mai mare de patru, luati în ordinea vechimei, la vacante existente;
 6. Foştii Presedinti ai Adunărilor Naţionale din Chisinau, Cernauti şi Alba-Iulia, cari au declarat Unirea.

ART. 74

Verificarea îndeplinirii condiţiunilor senatorilor de drept se face de o comisiune compusa din Preşedinţii secţiunilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, sub preşedinţia Primului-Preşedinte al acestei Înalte Curţi.
Constatarea se face din oficiu, la cererea Preşedintelui Senatului sau a acelora cari au dreptul.
Preşedintele Senatului înscrie senatorii de drept pe baza încheierii Comisiunii.
Senatul poate discuta şi semnala Comisiunii, spre rectificare, erorile constatate în stabilirea drepturilor.

ART. 75

Spre a fi eligibil la Senat se cere:

 1. A fi cetăţean roman;
 2. A avea exerciţiul drepturilor civile şi politice;
 3. A avea varsta de 40 ani împliniţi;
 4. A avea domiciliul în România.
Aceste condiţiuni, afară de varsta, se cer şi senatorilor de drept.

SECŢIUNEA III
Despre Consiliul legislativ

ART. 76

Se înfiinţează un Consiliu legislativ, a cărui menire este sa ajute în mod consultativ la facerea şi coordonarea legilor, emanând fie de la puterea executivă, fie din initiativa parlamentară, cat şi la întocmirea regulamentelor generale de aplicarea legilor.
Consultarea Consiliului legislativ este obligatorie pentru toate proiectele de legi, afară de cele cari privesc creditele bugetare; dacă însă, într-un termen fixat de lege, Consiliul legislativ nu-şi da avizul sau, Adunările pot proceda la discutarea şi aprobarea proiectelor.
O lege specială va determina organizarea şi modul de funcţionare al Consiliului legislativ.

CAP. 2
Despre Rege şi Miniştri

SECŢIUNEA I
Despre Rege

ART. 77

Puterile constituţionale ale Regelui sunt ereditare în linie coboratoare directa şi legitima a Maiestatii Sale Regelui Carol I de Hohenzollern Sigmaringen, din bărbat în bărbat prin ordinul de primogenitura şi cu exclusiunea perpetua a femeilor şi coboritorilor lor.
Coboritorii Maiestatii Sale vor fi crescuti în religiunea ortodoxa a Răsăritului.

ART. 78

În lipsa de coboritori în linie barbateasca ai Maiestatii Sale Regelui Carol I de Hohenzollern Sigmaringen, succesiunea Tronului se va cuveni celui mai în varsta dintre fraţii săi sau coboritorilor acestora, după regulele statornicite în articolul precedent.
Dacă nici unul dintre fraţii sau coboritorii lor nu s-ar mai găsi în vieata sau ar declara mai dinainte ca nu primesc Tronul, atunci Regele va putea indica succesorul sau dintr-o dinastie suverana din Europa cu primirea Reprezentatiunii naţionale, data în forma prescrisă de art. 79.
Dacă nici una, nici alta nu va avea loc, Tronul este vacant.

ART. 79

La caz de vacanta a Tronului, ambele Adunări se întrunesc de îndată într-o singura Adunare, chiar fără convocare, şi cel mai târziu pana în opt zile de la întrunirea lor aleg un Rege dintr-o dinastie suverana din Europa occidentala.
Prezenta a trei pătrimi din membrii cari compun fiecare din ambele Adunări şi majoritatea de doua treimi a membrilor prezenţi sunt necesare pentru a se putea procede la aceasta alegere.
La caz când Adunarea nu se va fi făcut în termenul mai sus prescris, atunci în a noua zi, la amiazi, Adunările întrunite vor pasi la alegere oricare ar fi numărul membrilor prezenţi şi cu majoritatea absolută a voturilor.
Dacă Adunările s-ar afla dizolvate în momentul vacantei Tronului, se va urma după modul prescris la articolul următor.
În timpul vacantei Tronului, Adunările întrunite vor numi o locotenenta regala, compusa din trei persoane, care va exercita puterile regale pana la suirea Regelui pe Tron.
În toate cazurile mai sus arătate votul va fi secret.

ART. 80

La moartea Regelui, Adunările se întrunesc chiar fără convocare cel mai târziu zece zile după declararea morţii.
Dacă din întâmplare ele au fost dizolvate mai înainte şi convocarea lor a fost hotarita în actul de dizolvare pentru o epoca în urma celor zece zile, atunci Adunările cele vechi se aduna pana la întrunirea acelora cari au a le înlocui.

ART. 81

De la data morţii Regelui şi pana la depunerea jurământului a succesorului sau la Tron puterile constituţionale ale Regelui sunt exercitate, în numele poporului roman, de miniştri, intruniti în consiliu şi sub a lor responsabilitate.

ART. 82

Regele este major la varsta de optsprezece ani împliniţi.
La suirea sa pe Tron, el va depune mai intaiu în sanul Adunărilor întrunite următorul jurământ:
"Jur a păzi Constitutiunea şi legile poporului român, a menţine drepturile lui naţionale şi integritatea teritoriului".

ART. 83

Regele, în vieata fiind, poate numi o Regenta, compusa din trei persoane, care, după moartea Regelui, sa exercite puterile regale în timpul minorităţii succesorului Tronului. Aceasta numire se va face cu primirea Reprezentatiunii naţionale, data în forma prescrisă la art. 79 din Constitutiunea de fata.
Regenta va exercita totdeodată şi tutela succesorului Tronului în timpul minorităţii lui.
Dacă, la moartea Regelui, Regenta nu s-ar găsi numita şi succesorul Tronului ar fi minor, ambele Adunări întrunite vor numi o Regenta, procedând după formele prescrise la art. 79 din Constitutiunea de fata.
Membrii Regentei nu intra în funcţiune decât după ce vor fi depus solemn înaintea ambelor Adunări întrunite jurământul prescris prin art. 82 din Constitutiunea de fata.

ART. 84

Dacă Regele se afla în imposibilitate de a domni, miniştrii, după ce au constatat legalmente aceasta imposibilitate, convoacă îndată Adunările.
Acestea aleg Regenta, care va forma şi tutela.

ART. 85

Nici o modificare nu se poate face Constitutiunii în timpul Regentei.

ART. 86

Regele nu va putea fi totdeodată şi Şeful unui alt Stat fără consimţământul Adunărilor.
Nici una din Adunări nu poate delibera asupra acestui obiect dacă nu vor fi prezenţi cel puţin doua treimi din membrii cari le compun, şi hotărîrea nu se poate lua decât cu doua treimi din voturile membrilor de fata.

ART. 87

Persoana Regelui este inviolabilă. Miniştrii lui sunt răspunzători.
Nici un act al Regelui nu poate avea tărie dacă nu va fi contrasemnat de un ministru, care prin aceasta chiar devine răspunzător de acel act.

ART. 88

Regele numeşte şi revoacă pe miniştrii săi.
El sancţionează şi promulga legile.
El poate refuza sancţiunea sa.
El are dreptul de amnistie în materie politica.
Are dreptul de a ierta sau micşora pedepsele în materii criminale, afară de ceea ce se statorniceste în privinta ministrilor.
El nu poate suspenda cursul urmăririi sau al judecaţii, nici a interveni prin nici un mod în administraţia justiţiei.
El numeşte sau confirma în funcţiunile publice potrivit legilor.
El nu poate crea o noua funcţiune fără o lege specială.
El face regulamente necesare pentru executarea legilor, fără sa poată vreodata modifica sau suspenda legile şi nu poate scuti pe nimeni de executarea lor.
El este capul puterii armate.
El conferă gradele militare în conformitate cu legea.
El va conferi decoratiunile romane conform unei anume legi.
El are dreptul de a bate moneda conform unei legi speciale.
El încheie cu Statele străine convenţiunile necesare pentru comerţ, navigaţiune şi alte asemenea; însă pentru ca aceste acte sa aibă autoritate îndatoritoare, trebuie mai intaiu a fi supuse Puterii legislative şi aprobate de ea.

ART. 89

Legea fixează lista civilă pentru durata fiecăreia Domnii.

ART. 90

La 15 Octomvrie a fiecărui an, Adunarea deputaţilor şi Senatul se întrunesc fără convocare, dacă Regele nu le-a convocat mai înainte.
Durata fiecărei sesiuni este de cinci luni.
Regele deschide sesiunea prin un Mesaj, la care Adunările fac răspunsurile lor.
Regele pronunţa închiderea sesiunii.
El are dreptul de a convoca în sesiune extraordinară Adunările.
El are dreptul de a dizolva ambele Adunări deodată sau numai una din ele.
Actul de dizolvare trebuie sa conţină convocarea alegătorilor pana în doua luni de zile şi a Adunărilor pana în trei luni.
Regele poate amana Adunările; oricum, amânarea nu poate depăşi termenul de o luna, nici a fi reînnoită în aceeaşi sesiune fără consimţământul Adunărilor.

ART. 91

Regele nu are alte puteri decât acele date lui prin Constitutiune.

CAP. 3
Despre miniştri

ART. 92

Guvernul exercita puterea executivă în numele Regelui, în modul stabilit prin Constitutiune.

ART. 93

Miniştrii intruniti alcătuiesc Consiliul de Miniştri, care este prezidat, cu titlul de Preşedinte al Consiliului de Miniştri, de acela care a fost însărcinat de Rege cu formarea guvernului.
Departamentele ministeriale şi subsecretariatele de Stat nu se pot desfiinta decât prin lege.

ART. 94

Nu poate fi ministru decât cel care este roman sau cel care a dobândit naturalizarea.

ART. 95

Nici un membru al Familiei Regale nu poate fi ministru.

ART. 96

Dacă miniştrii nu ar fi membri ai Adunărilor, ei pot lua parte la desbaterea legilor, fără a avea însă şi dreptul de a vota.
La desbaterile Adunărilor prezenta cel puţin a unui ministru e necesară.
Adunările pot exige prezenta ministrilor la deliberaţiunile lor.

ART. 97

În nici un caz ordinul verbal sau în scris al Regelui nu poate apara pe ministru de răspundere.

ART. 98

Fiecare din ambele Adunări, precum şi Regele au dreptul de a cere urmărirea ministrilor şi a-i trimite înaintea înaltei Curţi de casaţie şi justiţie, care singura, în secţiuni-unite, este în drept a-i judeca, afară de cele ce se vor statornici prin legi în ceea ce priveşte exerciţiul acţiunii civile a partii vătămate şi în ceea ce priveşte crimele şi delictele comise de miniştri afară de exerciţiul funcţiunii lor.
Punerea sub urmărire a ministrilor de către Corpurile legiuitoare nu se poate rosti decât prin majoritate de doua treimi a membrilor de fata.
Instrucţiunea se va face de o comisiune a înaltei Curţi de casaţie, compusa din cinci membri traşi la sorţi în secţiuni-unite. Aceasta comisiune are şi puterea de a califica faptele şi de a decide sau nu urmărirea.
Acuzarea, înaintea înaltei Curţi de casaţie şi justiţie, se va susţine prin ministerul public.
Legea responsabilităţii ministeriale determina cazurile de răspundere şi pedepsele aplicabile ministrilor.

ART. 99

Orice parte vătămată de un decret sau o dispoziţiune semnată sau contrasemnata de un ministru care violeaza un text expres al Constitutiunii sau al unei legi, poate cere Statului, în conformitate cu dreptul comun, despăgubiri băneşti pentru prejudiciul cauzat.
Fie în cursul judecaţii, fie după pronunţarea hotărîrii, ministrul poate fi chemat, după cererea Statului, în urma votului unuia din Corpurile legiuitoare, înaintea instanţelor ordinare, la răspundere civilă pentru dăuna pretinsa sau suferită de Stat.
Actul ilegal al ministrului nu descarca de răspundere solidară pe funcţionarul care a contrasemnat, decât în cazul când acesta a atras atenţia Ministrului, în scris.

ART. 100

Se vor putea infiinta Subsecretariate de Stat.
Subsecretarii de Stat vor putea lua parte la desbaterile Corpurilor legiuitoare sub responsabilitatea ministrilor.

CAP. 4
Despre puterea judecătorească

ART. 101

Nici o jurisdicţie nu se poate infiinta decât numai în puterea unei anume legi.
Comisiuni şi tribunale extraordinare nu se pot crea sub nici un fel de numire şi sub nici un fel de cuvânt în vederea unor anume procese, fie civile, fie penale, sau în vederea judecării unor anume persoane.

ART. 102

Pentru întregul Stat roman este o singura Curte de casaţie şi justiţie.

ART. 103

Numai Curtea de casaţie în secţiuni-unite are dreptul de a judeca constituţionalitatea legilor şi a declara inaplicabile pe acelea cari sunt contrarii Constitutiunii. Judecata asupra inconstitutionalitatii legilor se margineste numai la cazul judecat.
Curtea de casaţie se va rosti ca şi în trecut asupra conflictelor de atributiuni.
Dreptul de recurs în casare este de ordin constituţional.

ART. 104

Judecătorii sunt inamovibili în condiţiunile speciale pe cari legea le va fixa.

ART. 105

Juriul este statornicit în toate materiile criminale şi pentru delictele politice şi de presa, afară de cazurile statornicite prin Constitutiunea de fata.
Acţiunea pentru daune-interese rezultând din fapte şi delicte de presa nu se poate intenta decât înaintea aceleiaşi jurisdictiuni de competinţa căreia este delictul.

ART. 106

Justiţia militară se organizează prin osebită lege.

ART. 107

Autorităţi speciale de orice fel, cu atributiuni de contencios administrativ, nu se pot infiinta.
Contenciosul administrativ este în căderea puterii judecătoreşti, potrivit legii speciale.
Cel vătămat în drepturile sale, fie printr-un act administrativ de autoritate, fie printr-un act de gestiune făcut cu călcarea legilor şi a regulamentelor, fie prin rea vointa a autorităţilor administrative de a rezolva cererea privitoare la un drept, poate face cerere la instanţele judecătoreşti pentru recunoaşterea dreptului sau.
Organele puterii judiciare judeca dacă actul este ilegal, îl pot anula sau pot pronunţa daune civile pana la data restabilirii dreptului vătămat, având şi căderea de a judeca şi cererea de despăgubire, fie contra autorităţii administrative chemate în judecata, fie contra funcţionarului vinovat.
Puterea judecătorească nu are cadere de a judeca actele de guvernamant, precum şi acele de comandament cu caracter militar.

CAP. 5
Despre instituţiunile judeţene şi comunale

ART. 108

Instituţiunile judeţene şi comunale sunt regulate de legi.
Aceste legi vor avea de baza descentralizarea administrativă.
Membrii consiliilor judeţene şi consiliilor comunale sunt aleşi de către cetăţenii romani prin votul universal, egal, direct, secret, obligatoriu şi cu reprezentarea minorităţii, după formele prevăzute de lege. La aceştia se vor putea adauga prin lege şi membri de drept şi membri cooptati. Între membrii cooptati pot fi şi femei majore.

TITLUL IV
DESPRE FINANŢE

ART. 109

Nici un impozit de orice natura nu se poate stabili şi percepe decât pe baza unei legi.

ART. 110

Prin lege se pot crea impozite numai în folosul Statului, judeţelor, comunelor şi institutiunilor publice cari îndeplinesc servicii de Stat.

ART. 111

Orice sarcina sau impozit judeţean sau comunal nu se poate aseza decât cu învoirea consiliilor judeţene sau comunale în limitele stabilite de lege.

ART. 112

Nu se pot statornici privilegii în materii de impozite. Nici o excepţiune sau micşorare de impozit nu se poate statornici decât prin o lege. Monopoluri nu se pot constitui decât numai prin lege şi exclusiv în folosul Statului, judeţelor şi comunelor.

ART. 113

Nici un fond pentru pensiuni sau gratificatiuni în sarcina tezaurului public nu se poate acorda decât în virtutea unei legi.

ART. 114

În fiecare an Adunarea deputaţilor încheie socotelile şi votează bugetul.
Toate veniturile sau cheltuielile Statului trebuiesc trecute în buget şi în socoteli.
Dacă bugetul nu se votează în timp util, puterea executivă va indestula serviciile publice după bugetul anului precedent, fără a putea merge cu acel buget mai mult de un an peste anul pentru care a fost votat.

ART. 115

Controlul preventiv şi cel de gestiune a tuturor veniturilor şi cheltuielilor Statului se va exercita de Curtea de conturi, care supune în fiecare an Adunării deputaţilor raportul general rezumand conturile de gestiune al bugetului trecut, semnaland totdeodată neregulile săvârşite de miniştri în aplicarea bugetului.
Regularea definitiva a socotelilor trebuie sa fie prezentată Adunării deputaţilor cel mai târziu în termen de doi ani de la încheierea fiecărui exerciţiu.

ART. 116

Pentru toată România este o singură Curte de conturi.

ART. 117

Toate fondurile provenite din Case speciale, şi de cari guvernul dispune sub diferite titluri, trebuie sa fie cuprinse în bugetul general al veniturilor Statului.

ART. 118

Legile financiare se publica în Monitorul Oficial ca şi celelalte legi şi regulamente de administraţiune publica.

TITLUL V
DESPRE PUTEREA ARMATĂ

ART. 119

Tot Romanul, fără deosebire de origina etnică, de limba sau de religie, face parte din unul din elementele puterii armate, conform legilor speciale.
Puterea armată se compune din: armata activă cu cadrele ei permanente, rezerva ei şi militiile.

ART. 120

Gradele, decoratiunile şi pensiunile militarilor nu se pot lua decât numai în virtutea unei sentinţe judecătoreşti şi în cazurile determinate de legi.

ART. 121

Contingentul armatei se votează pentru fiecare an de ambele Corpuri legiuitoare.

ART. 122

Se va înfiinţa un Consiliu superior al apărării ţării, care va îngriji, în mod permanent, de măsurile necesare pentru organizarea apărării naţionale.

ART. 123

Nici o trupă armată străină nu poate fi admisă în serviciul Statului, nici nu poate intra sau trece pe teritoriul României decât în puterea unei anume legi.

TITLUL VI
DISPOZIŢIUNI GENERALE

ART. 124

Culorile drapelului României sunt: Albastru, Galben şi Roşu, aşezate vertical.

ART. 125

Reşedinţa guvernului este în Capitala ţării.

ART. 126

Limba românească este limba oficială a Statului român.

ART. 127

Nici un jurământ nu se poate impune cuiva decât în puterea unei legi, care hotărăşte şi formula lui.

ART. 128

Constitutiunea de fata nu poate fi suspendată nici în total, nici în parte.
În caz de pericol de Stat se poate prin lege institui starea de asediu generală sau parţială.

TITLUL VII
DESPRE REVIZUIREA CONSTITUŢIUNII

ART. 129

Constituţiunea poate fi revizuită în total sau în parte din iniţiativa Regelui sau oricăreia din Adunările legiuitoare.
În urma acestei iniţiative ambele Adunări, întrunite separat, se vor rosti cu majoritate absolută, dacă este locul ca dispoziţiunile constituţionale sa fie revizuite.
Îndată ce necesitatea revizuirii a fost admisă, ambele Corpuri legiuitoare aleg din sanul lor o comisiune mixtă, care va propune textele din Constitutiune ce urmează a fi supuse revizuirii.
După ce raportul acestei comisiuni va fi citit în fiecare Adunare, de două ori în interval de cincisprezece zile, ambele Adunări întrunite la un loc, sub preşedinţia celui mai în varsta dintre Presedinti, în prezenta a cel puţin două treimi din totalitatea membrilor ce le compun, cu majoritate de două treimi, stabilesc în mod definitiv cari anume articole vor fi supuse revizuirii.
În urma acestui vot Adunările sunt de drept dizolvate şi se va convoca corpul electoral în termenul prescris de Constitutiune.

ART. 130

Adunările cele noi proced în acord cu Regele la modificarea punctelor supuse revizuirii.
În acest caz Adunările nu pot delibera dacă cel puţin doua treimi a membrilor din cari se compun nu sunt prezenţi şi nici o schimbare nu se poate adopta dacă nu va întruni cel puţin doua treimi ale voturilor.
Adunările alese pentru revizuirea Constitutiunii au o durata constituţională obişnuită şi, în afară de modificarea Constitutiunii, ele funcţionează şi ca Adunări legiuitoare ordinare.
Dacă Adunările de revizuire nu-şi pot îndeplini misiunea, noile Adunări vor avea acelaşi caracter.

TITLUL VIII
DISPOZIŢIUNI TRANSITORII ŞI SUPLIMENTARE

ART. 131

Sunt şi rămân cu caracter constituţional dispoziţiunile din legile agrare privitoare la pământurile cultivabile, pădurile şi baltile expropriabile în total sau în parte, la starea lor juridică, la subsol, la preţuire, la modul de plata, etc., asa precum sunt formulate în articolele de mai jos ale fiecăreia din legile agrare şi cari articole, în întregul lor, fac parte integrantă din prezenta Constitutiune şi ca atare nu se pot modifica decât cu formele prevăzute pentru revizuirea Constituţiunii, şi anume:

 1. Art. 1 (unu) alin. II, art. 2 (doi), 3 (trei), alin. I, art. 4 (patru), 6 (şase), 7 (şapte), 8 (opt), 9 (noua), 10 (zece), 13 (treisprezece), 14 (patrusprezece), 16 (şasesprezece), 18 (optsprezece), 21 (douăzeci şi unu), 23 (douăzeci şi trei), 32 (treizeci şi doi), 36 (treizeci şi şase) şi 69 (sasezeci şi noua) din legea pentru reforma agrară din Oltenia, Muntenia, Moldova şi Dobrogea (vechiul Regat) din 17 Iulie 1921;
 2. Art. 2 (doi), 4 (patru), 5 (cinci), 6 (şase), 7 (şapte), 8 (opt), 9 (noua), 10 (zece), 11 (unusprezece), 12 (douasprezece), 13 (treisprezece), 16 (şasesprezece), 45 (patruzeci şi cinci), 46 (patruzeci şi şase), 47 (patruzeci şi şapte), 48 (patruzeci şi opt), 49 (patruzeci şi noua), 50 (cincizeci) şi 53 (cincizeci şi trei) din legea pentru reforma agrară din Basarabia din 13 Martie 1920;
 3. Art. 3 (trei), 4 (patru), 5 (cinci), 6 (şase), 7 (şapte), 8 (opt), 9 (noua), 10 (zece), 11 (unusprezece), 12 (douasprezece), 13 (treisprezece), 14 (patrusprezece), 16 (şasesprezece), 18 (optsprezece), 22 (douăzeci şi doi), 24 (douăzeci şi patru), 32 (treizeci şi doi), 50 (cincizeci) şi 85 (optzeci şi cinci) din legea pentru reforma agrară din Transilvania, Banat, Crisana şi Maramureş din 30 Iulie 1921;
 4. Art. 2 (doi), 3 (trei), 4 (patru), 5 (cinci) punctul a alin. I, art. 6 (şase), 7 (şapte), 9 (noua), 10 (zece), 12 (douasprezece), 13 (treisprezece), 29 (douăzeci şi noua), 31 (treizeci şi unu) şi 55 (cincizeci şi cinci) din legea pentru reforma agrară din Bucovina din 30 Iulie 1921.

ART. 132

În scop de a se satisface trebuinţele normale de lemne de foc şi de construcţie ale populaţiei rurale din vechiul Regat, Basarabia şi Bucovina, Statul e dator ca din pădurile sale din campie, deal sau munte sa destine suprafeţele necesare în acest scop. În vechiul Regat şi în Bucovina, acolo unde Statul nu ar avea păduri, într-o raza de douăzeci kilometri de centrul comunei, pentru satisfacerea trebuintelor mai sus arătate, el prin derogare de la art. 7 lit. c şi art. 8 lit. a, b şi c din legea pentru reforma agrară din Oltenia, Muntenia, Moldova şi Dobrogea din 17 Iulie 1921 şi de la art. 5, punctul a, alin. IV şi de la art. 6 şi 7 din legea pentru reforma agrară din Bucovina din 30 Iulie 1921, va putea expropria din pădurile persoanelor juridice fie publice, fie private, cari s-ar afla în aceasta raza şi numai în lipsa acestora, va expropria proporţional din pădurile tuturor proprietarilor particulari, aflate în aceasta raza, însă numai în limita acestor trebuinţe şi în toate cazurile cu respectul unei suprafeţe intangibile de una suta hectare de fiecare proprietate.
Nu sunt expropriabile, oricare ar fi proprietarul, pădurile replantate sau în curs de replantare.
Contractele de vânzare spre exploatare a pădurilor expropriabile cari vor fi în vigoare în momentul exproprierii, se vor respecta.
Pădurile astfel expropriate rămân în proprietatea Statului şi se vor administra şi exploata de dânsul spre a satisface potrivit legii şi în prima linie nevoile de mai sus.
Exproprierea acestor păduri se va face cu dreapta şi prealabilă despăgubire fixată de justiţie.
Modul de expropriere va fi regulat prin lege specială.

ART. 133

Se ratifică decretele-legi: No. 3.902 din 29 Decemvrie 1918, publicat în Monitorul Oficial No. 223 din 30 Decemvrie 1918, privitor la acordarea drepturilor cetatenesti; No. 2.085 din 22 Mai 1919, publicat în Monitorul Oficial No. 33 din 28 Mai 1919, şi No. 3.464 din 12 August 1919, publicat în Monitorul Oficial No. 93 din 13 August 1919, privitoare la incetatenirea evreilor cari locuiau în vechiul Regat.
Deasemenea se ratifică şi toate decretele-legi de incetatenire individuală, cari s-au făcut înaintea decretelor specificate mai sus.
Evreii, locuitori din vechiul Regat, cari nu-şi vor fi regulat incetatenirea în termenul prevăzut de decretul-lege No. 3.464 din 12 August 1919, vor putea face declaraţiunile de incetatenire conform decretului-lege No. 2.085 din 22 Mai 1919, în termen de trei luni de la promulgarea acestei Constitutiuni.

ART. 134

Până la facerea unei legi de organizarea Consiliului legislativ prevăzut în aceasta Constitutiune, prezentarea proiectelor de legi înaintea Corpurilor legiuitoare va continua sa se facă în conformitate cu legile şi regulamentele azi în vigoare.

ART. 135

Până la promulgarea legii speciale bazată pe principiile din prezenta Constituţiune, legile relative la organizarea şi judecarea contenciosului administrativ rămân în vigoare.

ART. 136

O lege specială va fixa lista civilă a Intaiului Rege al României întregite.

ART. 137

Se vor revizui toate codicile şi legile existente în diferitele părţi ale Statului roman spre a se pune în armonie cu Constitutiunea de fata şi asigura unitatea legislativă.
Până atunci ele rămân în vigoare.
Din ziua promulgării Constituţiunii, sunt însă desfiinţate acele dispoziţiuni din legi, decrete, regulamente şi orice alte acte contrarii celor înscrise în prezenta Constituţiune.

ART. 138

Actualele Adunări naţionale după promulgarea prezentei Constitutiuni pot funcţiona pana la expirarea mandatului lor legal.
În acest timp ele vor trebui sa facă, pe baza principiilor din aceasta Constituţiune, legea electorală.
Până la facerea acestei legi, decretele-legi electorale rămân în vigoare.
NOTĂ
Desăvârşirea statului naţional unitar a impus adoptarea unei noi Constituţii, având în vedere şi faptul ca Sfatul Ţării din Chişinău şi Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia cerusera, în Declaraţia, respectiv Rezoluţia de unire, convocarea unei Adunări Constituante alese prin vot universal.
În aceste condiţii, Decretul Regal de convocare a Parlamentului bicameral rezultat din alegerile din anul 1922 declară constituante noile Adunări alese.
Proiectul de Constituţie a fost elaborat de Partidul Naţional Liberal (condus de Ion I. C. Brătianu), partid majoritar în Camere.
Partidele de opoziţie, în special Partidul Naţional Român (condus de Iuliu Maniu) şi Partidul Ţăranesc (condus de Ion Mihalache) au declarat că nu recunosc caracterul de Constituantă al Parlamentului şi consideră nul şi neavenit proiectul Constituţiei, datorită încălcărilor procedurilor constituţionale de revizuire stabilite de Constituţia din 1866.
Constituţia a fost adoptată de Adunarea Nationala Constituantă a Deputaţilor în şedinţa din 26 martie 1923 cu majoritate de 247 voturi pentru, 8 contra şi 2 abţineri din totalul de 369 deputaţi, situaţie certificată de Preşedintele Adunării Deputaţilor, M. G. Orleanu, şi de secretarul D. Iuca, şi de Adunarea Naţională Constituantă a Senatului în şedinţa din 27 martie 1923 cu majoritate de 137 voturi pentru, 2 contra şi 2 abţineri din totalul de 194 de senatori, situaţie certificată de Preşedintele Senatului, M. Pherekyde, şi de secretarul I.N. Cosoiu.
Constituţia a fost sancţionată de Regele Ferdinand I cu Decretul Regal nr. 1360 din 28 martie 1923, contrasemnat de Preşedintele Consiliului de Miniştri, Ion I. C. Bratianu, şi de 14 miniştri, şi a fost publicată în "Monitorul Oficial" nr. 282 din 29 martie 1923.
În acelaşi număr din "Monitorul Oficial" au fost publicate:

 1. Raportul nr. 934 din 28 martie 1923 al Guvernului, prezentat M. S. Regelui Ferdinand I pentru aprobarea şi sancţionarea Constituţiei votate de Adunările Naţionale, semnat de Preşedintele Consiliului de Miniştri, Ion I. C. Bratianu, şi de 14 miniştri;
 2. Cuvântul M. S. Regelui Ferdinand I din ziua de 28 martie 1923 la primirea Raportului pentru sancţionarea Constituţiei votate de Adunările Naţionale Constituante.
Constituţia a intrat în vigoare la data sanctionarii, adică 28 martie 1923.
Ea abroga implicit Constituţia din 1866 cu modificările ulterioare, cu excepţia Decretelor-Lege nr. 3902/1918, 2085/1919 şi 3464/1919, care modificasera implicit fosta Constituţie şi care sunt ratificate de noua Constituţie.
În redactarea iniţială, Constituţia din 1923 era formată din 138 de articole, grupate în 8 titluri.
Constituţia din 1923 a fost abrogată expres la data de 27 februarie 1938, prin Constituţia din 1938.
Constituţia din 1923 a fost repusă în vigoare, într-o forma parţială şi modificată, prin Decretul Regal nr. 1626 din 31 august 1944 pentru fixarea drepturilor romanilor în cadrele Constitutiunii din 1866 şi cu modificările Constitutiunii din 29 martie 1923, semnat de Regele Mihai I şi publicat în "Monitorul Oficial" nr. 202 din 2 septembrie 1944. Decretul Regal nr. 1626/1944 a fost modificat prin Decretul Regal nr. 1849 din 10 octombrie 1944, publicat în "Monitorul Oficial" nr. 235 din 11 octombrie 1944, modificandu-se astfel şi Constituţia din 1923.
O modificare expresă a Constituţiei din 1923 este realizată prin Decretul Regal nr. 2218 din 13 iulie 1946 privind exercitarea puterii legislative, publicat în "Monitorul Oficial" nr. 161 din 15 iulie 1946. În acelaşi "Monitor Oficial" este publicată şi Legea nr. 560 din 15 iulie 1946 pentru alegerea Adunării Deputaţilor, promulgată prin Decretul Regal nr. 2219 din 13 iulie 1946.
Constituţia din 1923 a fost abrogată expres la data de 30 decembrie 1947, prin Legea nr. 363 din 30 decembrie 1947 pentru constituirea Statului Roman în Republica Populară Română, promulgată prin Decretul nr. 2299 din 30 decembrie 1947, semnat de Petru Groza, Preşedintele Consiliului de Miniştri, şi publicată în "Monitorul Oficial" nr. 300 bis din 30 decembrie 1947.

Textul Constituţiei din 1923 este reprodus după "Monitorul Oficial" nr. 282 din 29 martie 1923.
SUS